http://media.online247.com.vn/images/svu1.jpg http://media.online247.com.vn/images/Cpgr.jpg http://media.online247.com.vn/images/UmerK.jpg http://media.online247.com.vn/images/ZNOhT.jpg http://media.online247.com.vn/images/JIDyd.jpg http://media.online247.com.vn/images/xQVpJ.jpg http://media.online247.com.vn/images/U0XdJ.jpg http://media.online247.com.vn/images/dc9gp.jpg http://media.online247.com.vn/images/J0XVK.png http://media.online247.com.vn/images/eGxlB.jpg

Trang sức, nhẫn đôi, vòng, dây chuyền đôi, lắc chân, lắc tay, trang sức trẻ em vàng bạc